Werknemers die vanuit het buitenland zijn ingekomen, kunnen mede dankzij de coronacrisis besluiten om (tijdelijk) terug te keren naar hun thuisland. In verband met de aangescherpte reisadviezen, is het logisch dat mensen het liefst in de buurt van familie en hun dierbaren zijn. Voor veel organisaties is gebleken dat het in principe geen probleem is om op afstand te werken. Werkzaamheden remote oppakken vanuit het buitenland is in sommige gevallen dan ook een mogelijkheid. Echter kan het op afstand werken vanuit het buitenland een aantal consequenties met zich meebrengen, zowel voor de werkgever als werknemer. In dit artikel zoomen we in op de regels van het remote werken voor werknemers met een verblijfsvergunning.

Remote werken met een verblijfsvergunning

Werknemers die op basis van een verblijfsvergunning in Nederland verblijven, moeten voldoen aan een aantal regels afhankelijk van het type verblijfsvergunning. Om het recht op de verblijfsvergunning te behouden, mogen zij bijvoorbeeld niet onbeperkt buiten Nederland verblijven. In het algemeen kan gesteld worden, dat werknemers met een verblijfsvergunning maximaal 6 maanden aaneengesloten buiten Nederland mag verblijven. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst is terug te vinden hoeveel dagen een werknemer buiten Nederland mag verblijven, per type verblijfsvergunning.

Let op:
  • De periode waarin de ingekomen werknemer buiten Nederland mag verblijven, kan per soort verblijfsvergunning verschillen. Daar waar de IND niet expliciet aangeeft of het gaat om een periode in een kalenderjaar geldt de genoemde termijn binnen een periode van 12 maanden. Hierbij wordt geteld vanaf het moment dat de ingekomen werknemer Nederland heeft verlaten.
  • Daar waar de IND niet expliciet vermeld dat het om een aaneengesloten periode gaat, betreft het een optelsom van het aantal dagen binnen het kalenderjaar of een termijn van 12 maanden.

Overschrijding

Bij het overschrijden van het aantal dagen zal de verblijfsvergunning worden ingetrokken. Dit houdt in dat de werknemer vanaf dat moment ook niet meer in Nederland mag werken. Wel kan er een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning worden ingediend.

Bent u als werkgever erkend referent voor de werknemer met verblijfsvergunning? Dan heeft u de plicht om het overschrijven dan de termijn binnen 4 weken te melden bij de IND. De arbeidsovereenkomst wordt door het intrekken van de verblijfsvergunning niet van rechtswege ontbonden. Wel is de werkgever gerechtigs om de loondoorbetaling stop te zetten gedurende de periode dat de werknemer niet mag werken in Nederland.

Overschrijding als gevolg van de coronacrisis

Wanneer de medewerker kan aantonen dat de termijn is overschreden als gevolg van de coronacrisis, dan is de IND geneigd om hier rekening mee te houden. Het is van belang dat de medewerker in dat geval kan aantonen dat het overschrijden buiten zijn/haar invloedssfeer is geweest. Denk hierbij aan een reisverbod of het niet in de gelegenheid zijn om te reizen omdat er op de betreffende bestemming niet gevlogen werd.

Echter waren vrijwel alle reisbestemmingen weer bereikbaar binnen een periode van 6 maanden tijdens de coronacrisis. Het is dus verstandig om niet te gokken op de welwillendheid van de IND.

Actiepunten voor werkgevers

Werkgevers doen er verstandig aan om de werknemers die op basis van een verblijfsvergunning in Nederland zijn, te informeren over de gevolgen. Dreigt de termijn van het maximaal aantal dagen overschreden te worden? Dan is het zaak om de medewerker zo snel mogelijk weer terug naar Nederland te krijgen, zodat de verblijfsvergunning niet wordt ontbonden.

Call Now Button