Deze week, van 20 juni tot en met 24 juni, vindt de week van de RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) plaats. Deze week is in het leven geroepen door steunpunt RI&E in samenwerking met een aantal sociale partners. De RI&E is een verplicht middel ter bevordering van veilig en gezond werken en hiermee worden alle mogelijke arbeidsrisico’s in kaart gebracht die betrekking hebben op de gezondheid, veiligheid en het welbevinden van medewerkers. Tijdens de week van de RI&E wordt er extra aandacht besteedt aan het belang van inzicht in de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in organisaties. In heel Nederland bundelen organisaties hun krachten om de RI&E bij werkgevers onder de aandacht te brengen.  

Wettelijke verplichting RI&E

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle organisaties (uitgezonderd zijn Zzp’ers). Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Artikel 5 van de Arbowet verplicht iedere organisatie met medewerkers te inventariseren of en hoe het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd in de RI&E en is inclusief Plan van Aanpak. In dit plan wordt aangegeven welke passende preventiemaatregelen kunnen worden genomen om de geïnventariseerde arbeidsrisico’s te minimaliseren en deze vervolgens regelmatig te evalueren. Hiermee voorkom je zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. 

Opstellen van de Risico-inventarisatie en evaluatie

Het opstellen van de RI&E bestaat uit de volgende stappen:
– Een inventarisatie van alle gevaren en arbeidsrisico’s
– De vastlegging van de aard en de ernst van de arbeidsrisico’s (de evaluatie)
– De maatregelen om de geïnventariseerde arbeidsrisico’s te beperken
– Een Plan van Aanpak op grond van de uitkomst van bovengenoemde drie onderdelen.

Wanneer de arbeidsomstandigheden veranderen dan dient de risico-inventarisatie en evaluatie bijgewerkt te worden. Deze kan opgesteld worden aan de hand van zogenaamde RI&E instrumenten of gebruik een voorbeeld van een RI&E uit de betreffende branche. Daarnaast bieden Steunpunt RI&E en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook instrumenten en tools aan waarmee je de arbeidsrisico’s op de werkvloer in kaart kan brengen.  

Toetsing en inspectie

De Arbowet schrijft voor dat een organisatie met meer dan 25 medewerkers in dienst, de RI&E moet laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. Er wordt getoetst op volledigheid, betrouwbaarheid en validiteit. Organisaties met maximaal 25 medewerkers in dienst hoeven hun RI&E niet te laten toetsen, net als organisaties waar alle medewerkers samen 40 uur of minder werken. Er geldt wel als voorwaarde dat deze organisaties gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument

De Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert of de RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak aanwezig en volledig is. Als dit niet in orde blijkt dan kan de Inspectie SZW een waarschuwing geven om het een en ander binnen een bepaalde tijd in orde te maken. Als de RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak ontbreekt of echt niet op orde is kan de Inspectie SZW direct een bestuurlijke boete opleggen.

Wat levert de RI&E op?

Met de RI&E zijn organisaties op de hoogte van de eventuele arbeidsrisico’s die op kunnen doen en het geeft praktische handvatten om de arbeidsomstandigheden daadwerkelijk te verbeteren. Organisaties die actief bezig zijn met het creëren van een veilige en gezonde werkplek voor hun medewerkers verhogen het werkplezier, de medewerkerstevredenheid en de productiviteit en verlagen het ziekteverzuim en personeelsverloop. Dit zorgt voor een positief werkgeversimago en maakt het werven van nieuwe medewerkers en binden van medewerkers gemakkelijker.  

Hulp nodig bij het opstellen van de Ri&E? Of speelt er een anders vraagstuk binnen de HR-afdeling? Het team HR-consultancy ondersteunt jullie organisatie graag. Neem vrijblijvend contact met ons op om het vraagstuk te bespreken, wij denken graag mee!

Call Now Button